Persoons Gebonden Budget Huiswerkbegeleiding mag je niet inkopen met het PGB. Vanuit de orthopedagische achtergrond kan Back on Track echter wel voorzien in begeleiding voor kinderen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking zoals Dyslexie, PDD-NOS of AD(H)D. Indien u denkt in aanmerking te komen voor een PGB, dient u contact op te nemen met uw gemeente. Zij kunnen u verder helpen met de aanvraag. In de beleidsregels Indicatiestelling AWBZ  vinden we het volgende artikel omtrent begeleiding en PGB. Artikel 6 Besluit zorgaanspraken AWBZ: 1. Begeleiding omvat door een instelling te verlenen activiteiten aan verzekerden met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: a) de sociale redzaamheid; b) het bewegen en verplaatsen; c) het psychisch functioneren; d) het geheugen en de orientatie; e) of die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. 2. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing van de verzekerde. 3. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, bestaan uit: a) het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen; b) het ondersteunen bij of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie; c) of het overnemen van toezicht op de verzekerde. Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie Deze activiteit richt zich met name op de beperkingen en stoornissen in de sociale redzaamheid en het psychisch functioneren, op oriëntatiestoornissen en op probleemgedrag. Hulp bij initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, besluiten nemen en gevolgen daarvan wegen. Hulp bij het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk,inkomen, iets kopen/ betalen, het stimuleren tot en voorbereiden van een gesprek met dit type instanties2 (dit betreft niet het meegaan naar- aanwezig zijn bij het gesprek). Hulp bij plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten. Hulp bij het initiëren of compenseren van op/bijstellen van dag/weekplanning; dagelijkse routine. Inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten. Hulp bij zich aan regels, afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag.   Huiswerkinstituut Back on Track telefoon: 050-3642144 e-mail: info@huiswerkinstituut-backontrack.com Lid van: Sitemap   Disclaimer Inloggen   Contact